Vår mission

Vi vill bidra till en värld där alla förstår sitt inre och sin psykiska hälsa.
Genom att tillgängliggöra psykologisk kunskap verkar vi för en ökad balans och hållbarhet hos individer, organisationer och samhälle.

Vår historia

Vår resa tar sin början flera år innan företaget Insightgap bildas, i en önskan om att göra psykologisk kunskap mer tillgänglig och enklare att förstå.

Psykologen Joakim Blomqvist är frustrerad över tiden det tar att förmedla grundläggande psykologisk kunskap om det som påverkar vår psykiska hälsa. Idén om en ny utbildning föds och under efterföljande år formas både en unik visuell förklaringsmodell och digital utbildning.

En utbildning för alla

Vilken kunskap är mest central för att kunna förstå och förändra sin psykiska hälsa? Och hur kan vi förmedla denna kunskap till olika individer?

Redan 2012 inleds arbetet med att forma en förklaringsmodell och utbildning som gör det enklare att förklara hur vårt inre och vår psykiska hälsa fungerar. Psykologen Joakim Blomqvist är frustrerad över tiden det tar att förmedla grundläggande psykologisk kunskap och börjar tillsammans med Caroline Jönsson fundera på nya sätt att göra det på. Resultat blev en 6 veckors utbildning med 6 fysiska träffar. 

Testad och validerad

Effekten av utbildningen mättes i ett examensarbete av två psykologstudenter vid Umeå Universitet.

Resultaten visade goda resultat på upplevt välbefinnande och psykologisk flexibilitet mellan de tre interventionsgrupperna och kontrollgruppen.

Visualiserad kunskap

Men hur skulle vi gå till väga för att korta ner tiden som utbildningen tar? Kan vi nyttja kraften i visualiseringar och animerade budskap?

Inspirerade av bland annat Hans Roslings arbete med att visualisera statistik fortsatte vårt arbete med att förmedla förklaringsmodellen på ett mer effektivt sätt. I takt med att förklaringsmodellen blev mer visuell så ökade deltagarnas förståelse på kortare tid. Med detta kunde vi korta ner utbildningen från 6 träffar till 1 träff!
Den visuella förklaringsmodellen ledde till ett flertal innovationspris.

Innovationspriser för den visuella förklaringsmodellen

Kraften att nå många

Hur skulle vi sprida utbildningen och göra den tillgänglig för fler?

En naturlig fortsättning i arbetet blev att utveckla en digital utbildning. Baserad på film och animering har utbildningen fokus på att stärka organisationers förebyggande och proaktiva arbete runt psykisk hälsa – ett område som fortsatt kräver stora resurser. Vår nuvarande utbildning tar bara 30 minuter att göra och i utbildningen finns också möjlighet att göra en övning som gör det enklare att starta ett positivt förändringsarbete. Den digitala utbildningen går att göra på dator, surfplatta eller telefon.

Arbetet leder till resultat

Sammanställning från våra senaste effektrapporter:

87%

Ökad förståelse om hur vi fungerar på insidan

89%

Ökad kunskap om vad som ger stärkt motståndskraft mot psykisk ohälsa

93%

Ökad kunskap om hur man kan stötta någon i sin närhet

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av ossEller hör av dig direkt till en av våra experter

Joakim Blomqvist

Leg. psykolog, VD

Några av de kunder som har stärkt sitt proaktiva arbete

Viktiga fakta, frågor och svar

Ja, Insightgaps utbildning är baserad på aktuell forskning inom psykologi och förhåller sig till beprövade metoder och strategier. Förutom egen expertis har Insightgap även format ett advisory board bestående av  utomstående experter som har gett sin input och samtycke till utbildningens innehåll. 

Insightgaps utbildning för alla medarbetare kostar 590 kr per medarbetare med en minimidebitering på 5 900 kr (inkl uppstart, utrullning, diskussionsunderlag och resultatrapport).

Utöver den digitala utbildningen för medarbetare kan vi också erbjuda utbildning och föreläsningar för ledare, HR och ledningsgrupp. Kontakta oss om ni önskar förslag på upplägg och prisuppgift. 

När ni köper utbildningen så ingår åtkomst till den och tillhörande övning under ett helt år. Genom detta finns den alltid tillgänglig när behov uppstår.

Insightgaps utbildning är en förebyggande insats som syftar till att höja förståelsen och medvetenheten om psykisk hälsa och ohälsa. Den ger dels en förståelse för hur vi fungerar på insidan men också kunskap om hur olika metoder fungerar. Detta gör att det dels kan bli enklare att föra ett konstruktivt samtal om individers mående, att individer bättre förstår syftet med olika insatser och därmed också lättare kan ta till sig de insatser som erbjuds. 

Utbildningen fokuserar på förståelse och är inte låst till någon viss metod, behandlingsform eller terapi.

Ja, utbildningen har visat sig göra det lättare att lyfta frågor om medarbetares psykiska hälsa och nå konstruktiva samtal gällande stress, oro och andra obekväma känslor. Med en gemensam förståelse och ett gemensamt språk så blir det enklare att resonera om olika hälsofaktorer och särskilja på det som kan kopplas till arbetet och det som inte är arbetsrelaterat. 

Att använda Insightgaps utbildning visar att ni som arbetsgivare gör en aktiv insats för att stärka medarbetarnas motståndskraft mot psykisk ohälsa. Det är också en styrka att alla medarbetare har fått samma grundförståelse för vad psykisk hälsa är. Det bidrar till att skapa en kultur där man kan söka stöd i tid, snarare än att vänta tills ohälsa uppstått.

Ja, en utbildning om psykisk hälsa kan vara till nytta för anställda som redan lider av psykiska hälsoproblem. Utbildningen kan ge dem ökad förståelse för det de upplever och ökad insikt i hur olika verktyg och metoder fungerar. Den kan också bidra genom att skapa ett gemensamt språk runt hälsa och ohälsa. Insightgaps utbildning ska dock ses som en förebyggande insats och ersätter inte psykolgisk behandling. 

Sjukskrivningar är ett stort problem i Sverige. Bakom de höga sjuktalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora kostnader. Enligt Skandias nya rapport Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar uppgår kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 71 miljarder kronor för 2022.

Siffrorna visar också att samhällskostnaden av psykisk ohälsa gradvis har ökat i Sverige över tid, från 29,2 miljarder kronor år 2015 till 32,6 miljarder under 2022.

Genom att minska alla sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa med en tredjedel skulle vi som samhälle spara hela 10 miljarder kronor.

Källa: https://www.skandia.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2023/71-miljarder-notan-for-langre-sjukskrivningar/

Tack för att du vill lyfta samtalet om psykisk hälsa på arbetsplatsen!

Fyll i formuläret så skickar vi metodmaterialet till dig direkt.